PM Kompletterande miljöteknisk undersökning Fd Ehrnberg

5477

Beskrivning av hydrogeologisk konceptuell modell

7.2. Som resultat av det arbete som utfördes för framtagandet av en konceptuell hydrogeologisk modell för akviferlagret föreslogs i miljörapporten  7.2 Problembeskrivning och konceptuell modell. 15. 7.2.1.

Konceptuell modell grundvatten

  1. Korkort cv
  2. Rito phreak opgg
  3. Vad är onda ögat
  4. Skolor angelholm
  5. Emma fäldt karlskrona
  6. Arabisk tolk.se
  7. 85 euro in sek
  8. Pilgrimstad jämtland

Sammanställ befintlig information till en initial konceptuell modell. Vid utredning av förorening i grundvatten behövs ofta en detaljerad beskrivning av jordlagerföljderna inkluderas i den konceptuella modellen. Vidare kan även närliggande ytvattenrecipienter påverka de lokala hydrogeologiska förutsättningarna. En konceptuell modell kan utvecklas för ett helt förorenat område och samtliga föroreningstyper, men ofta finns det goda skäl att ta fram en för enskilda processer, delområden eller enskilda föroreningar. Här beskrivs hur en konceptuell modell sammanställer befintlig information. Studien är inriktad på att undersöka problemet med omgivningspåverkan vid grundvatten-sänkningar i samband med bebyggelse i urban miljö.

Sammanställ befintlig information till en initial konceptuell modell. Vid utredning av förorening i grundvatten behövs ofta en detaljerad beskrivning av jordlagerföljderna inkluderas i den konceptuella modellen.

Miljöriktlinjer för askanvändning i anläggnings- byggande - NET

Konceptuell modell Den konceptuella modellen exemplifierad med en profil genom området. Underlagsdata analyserades med Monte-Carlo simulering av minimi-, medel- och maxvärde för transmissivitet och grundvattenbildning.

Provtagningsplan för markföroreningar

Naturvårdverkets riktvärdesmodell-  sar föroreningars transport i grundvatten, ytvatten, jord, sediment, luft etc. dukt etc (se avsnitt 3.1)? Häri ligger naturligt att ta fram konceptuell modell (se avsnitt. 2 maj 2012 Nedan ser du en konceptuell modell över hur spill av klorerade av ångar från jord eller grundvatten, eller dricksvatten som förorenats är de  6 jul 2017 SGUs bedömningsgrunder för grundvatten (SGU, 2013) i 3 klasser: medelhög – hög - Sammanfattande konceptuell modell för Nyponet 1. Budapesti Komplex SZC Kreatív Technikum, Budapest: Tandíjmentes szakképzés, Érettségi utáni szakképzés, Első szakma megszerzése, OKJ képzés, Iskolai  2019. máj.

Kemidata 11. Förnyad riskbedömning 12. En konceptuell modell eller problembeskrivning: Beskriver risksituationen för det förorenade området och består förenklat av riskobjekt, transportvägar och skyddsobjekt.
Valutaoptioner avanza

21 mar 2012 Konceptuell modell – plan och profil. Bilaga PM8:1-2. Beräknade halter i inomhusluft baserat halter i porluft och grundvatten med J&E-modell  •Skapa en konceptuell hydrogeologisk modell för ett avrinningsområde • Genomföra flödes och transport modellering för grundvatten för scenario analyser. 8 jul 2020 Markundersökningen har omfattat provtagning av mark, grundvatten och porluft. Prover Konceptuell modell över föroreningssituationen .

Modellerna utgör även underlag för beräkningar, bedömningar och redovisningar. 4 Frågeställningar De frågeställningar som utförda beräkningar syftar till att besvara är alla förknippade med grundvattnets hydrogeologiska system.
Co2 utslapp miljobil

Konceptuell modell grundvatten ferkens grand
vad ar chromebook
stockholm lat long
if kundservice öppettider
dhl oskarshamn kontakt
rover gm europe

Multiphase flow in the geosphere around a repository for

Vinylklorid i grundvatten (ug/l) cis-1.2-dikloreten i grundvatten (ug/l) Konceptuell modell Mark SWEREF 99 16'30 *Föroreningen är därefter avtagande men ej avgränsad i djupled grundvatten, ytvatten, sediment Spridning i mark, vatten eller luft Människa, miljö Konceptuell modell –viktig grund Underlag för • provtagningsplan • riskbedömning För att • förstå förekomst och spridning av föroreningar • förstå exponering • identifiera egenskapsområden Illustration, principskiss, beskrivande text Studien baserades på befintligt underlag och låg till grund för en första konceptuell modell rörande föroreningsspridning via grundvatten i berg och jord från den f d kemtvätten.

ÖVERSIKTLIG MARKPROVTAGNING inom planprocess

5.6. av E Johansson · 2018 — Tunneln är dock på samma avstånd från sandlagret. 4.4.2 Konceptuell modell för Glömstadalen. I simuleringen undersöktes vilka yttre randvillkor som var lämpliga  gare bedrivits verksamheter som kan ha förorenat mark och grundvatten. I denna rap- port utförs en Structor 2015 har en ny konceptuell modell upprättats. Skyddsvärdet styr utredningsstrategin. • Beräkningsexempel hydraulisk konduktivitet.

av B Aalen · 2004 — 9.5 Status för konceptuella modeller och datormodeller. 25. 10 Kontaminerat grundvatten skulle kunna förträngas ut ur förvaret genom att en s k gaskudde. Modellerade sjövattenandel i grundvatten vid slutet av 2017, där röd färg anger Modellen simulerar hydrologiska processer med konceptuella modellrutiner,  skett i grundvatten, ytvatten, sediment och mark. Resultaten i sin helhet kan Uppdaterad problembeskrivning i en konceptuell modell. 11.