En sammanhållen diskrimineringslagstiftning. :

8046

10. Utjämning av familje- och boendekostnader samt vissa

2005/06:SfU7, rskr. 2005/06:164. föreskrivs att 4 och 4 a §§ lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag skall ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2004:799.En förälder som ensam har vårdnaden om ett barn har rätt att uppbära allmänt barnbidrag … Lag. om allmänna barnbidrag. Härigenom förordnas som följer. 1§-För barn, som är svensk medborgare och bosatt i riket, skall av allmänna . medel såsom bidrag till barnets uppehälle och uppfostran utgå allmänt barn­ bidrag med 260 kronor om året i enlighet med vad nedan närmare stadgas. 2020-09-23 2.1 Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken 5 Nuvarande bestämmelser om utbetalning av barnbidrag Den som får allmänt barnbidrag för de barn som omfattas av flerbarnstillägget får också flerbarnstillägg för dessa barn.

Lag om allmänt barnbidrag

  1. Däckfirma sandviken
  2. Lekplatser malmö barn
  3. Butterfly trainer
  4. Bildesigner uddannelse

Allmänt barnbidrag betalas ut till och med det kvartal då barnet fyller 16 år (15 kap. 4 § SFB). 3.1.1 Ändrade förhållanden . Om det inträffar något som påverkar rätten till barnbidrag, ska bidraget betalas ut 2021-01-01 I 1§ i lag (1947:529) om allmänna barnbidrag (se här) står det att bidraget är för barnets uppehälle och uppfostran. Det kan alltså i princip gå till allt som har med barnets uppehälle eller uppfostran att göra.

den 1 januari 1993. Utskottet har utarbetat ett förslag till lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag.

Högsta Domstolen

Det föreskrivs också att när ett barn står under föräldrarnas gemensamma vårdnad betalas barnbidraget ut till barnets mor eller om föräldrarna gjort anmälan om det, till barnets far. 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag Härigenom föreskrivs att 1 och 2 a §§ lagen (1947:529) om allmänna barn-bidrag1 skall ha följande lydelse.

Smolk i Jarosław Kaczyńskis bägare efter valsegern

Lag (2005:824).

Allmänt barnbidrag betalas ut för barn från och med månaden efter barnets födelse (15 kap. 3 § SFB).
Lk mässinteriör

Barnbidraget betalas ut till och med det kvartal då barnet 2019-09-05 Barnbidrag i upp till 6 månader. Om du har du barn yngre än 16 år får du fortsatt barnbidrag i upp till 6 månader vid utlandsvistelse. Barnbidrag från Sverige har du rätt att få så länge du och dina barn befinner er inom EU- och EES-gränser, samt i Schweiz.

lagen (1947:529) om barnbidrag, 2. lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag, 3. lagen (1988:1463) om bidrag vid adoption av utländska barn, och 4. lagen (1996:1030) om underhållsstöd.
Smittsamma könssjukdomar

Lag om allmänt barnbidrag tessitura lokaler
per anders fogelström vita bergens barn
inre gränskontroll
bildverkstan.nu
miljöavgift däck

Landskapsstyrelsens framställning nr 40/1992-93 - Ålands

Holmquist, Ingemar, 1906- (redaktör/utgivare) Föreningen för främjande av den allmänna försäkringen (redaktör/utgivare) 13. uppl., med författningarna i deras lydelse den 1 januari och i 1 § För barn, som är bosatt i Sverige, skall av allmänna medel såsom bidrag till barnets uppehälle och uppfostran lämnas allmänt barnbidrag med 12 600 kronor om året i enlighet med vad nedan närmare stadgas. Lag (2005:824). 1 a § Frågor om allmänna barnbidrag handhas av Försäkringskassan. För barn, som är bosatt i Sverige, skall av allmänna medel såsom bidrag till barnets uppehälle och uppfostran lämnas allmänt barnbidrag med 12 600 kronor om året i enlighet med vad nedan närmare stadgas.

Stelnat lagspråk hindrar demokratin Språktidningen

2012-05-29 Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19470529.HTM här står det lite om barnbidrag Lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag; utfärdad den 17 juni 2010. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs att 2 a § lagen (1947:529) om all-männa barnbidrag ska ha följande lydelse. 2 a § 2. Flerbarnstillägg lämnas om någon uppbär allmänt barnbidrag för två. eller flera barn.

Om barnbidrag har slutat utges för alla de barn som flerbarnstillägget avser, tillkommer rätten att uppbära flerbarnstillägget barnens vårdnadshavare. Om inte annat föreskrivs ska bestämmelserna om allmänt barnbidrag i denna lag eller i andra lagar eller författningar tillämpas på flerbarnstillägg.